Vítejte na neoficiálním webu GreyLinkDC++ věnovaném NMDC klientovi nové generace pro P2P síť Direct Connect Dnešní datum: Aktuální čas: Svátek má: • Podpořte GreyLinkDC++ libovolnou částkou se systémem PaySec. • Copyright © 2007 - 2012 GreyLinkDC++ • All rights reserved.

Archív pro rubriku “X. Pirátské Noviny”

Pirátské noviny jsou internetový deník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování a svobodné tvorbě.

2010 Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je dovoleno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.

Na Facebooku probíhá protest proti ACTA, spamují se stránky parlamentních stran

25. 2. 2012 | Internet | 10
Hodinu po poledni vyhlásili Anonymous Czech Republic další protest proti ratifikaci dohody ACTA. Odpůrce dohody vyzvali, aby protestovali na facebookových profilech politických stran, které jsou zastoupeny v poslanecké Sněmovně. Na profilech ODS, TOP09, VV, ČSSD a KSČM jsou stovky příspěvků protestující proti přijetí kontroverzní dohody. Protest stále probíhá.

Zobrazit celý článek ►

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Na Facebooku probíhá protest proti ACTA, spamují se stránky parlamentních stran

25. 2. 2012 | Internet | 10
Hodinu po poledni vyhlásili Anonymous Czech Republic další protest proti ratifikaci dohody ACTA. Odpůrce dohody vyzvali, aby protestovali na facebookových profilech politických stran, které jsou zastoupeny v poslanecké Sněmovně. Na profilech ODS, TOP09, VV, ČSSD a KSČM jsou stovky příspěvků protestující proti přijetí kontroverzní dohody. Protest stále probíhá.

Zobrazit celý článek ►

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

A2: Ekonomie podmanění


Mechanismus dluhu zní podtitul aktuálního čísla kulturního čtrnáctideníku A2. Několik článků nahlíží na dluh z různých pohledů. Ve spolupráci s redakcí A2 přinášíme recenzi na knihu sociálního antropologa Davida Graebera Debt. The First 5,000 Year.

25. 2. 2012
Texty Ilony Švihlíkové (Dluhový byznys) a Ondřeje Lánského (Dráb(k)ův dohled) jsou dostupné na webu advojka.cz, najdete je na stránce čtvrtého letošního čísla, jako i řadu dalších. Kompletní tištěné vydání máte šanci ještě sehnat v distribuční síti. Ve středu 29. února vychází nové číslo A2.

Ekonomie podmanění 

Antropolog Graeber prozkoumal prvních pět tisíc let dluhu


Ondřej Slačálek

Dějiny dluhu jsou zároveň dějinami otroctví. Svobodu lidstvo poznalo poprvé právě jako jejich negaci – nikoli náhodou je jejím prvním označením sumerské slovo amargi, které doslova znamená návrat k matce. Míněn je návrat k rozbité rodině z dlužního otroctví.

David Graeber je antropolog a zároveň aktivista hlásící se k „novému anarchismu“, oproštěnému od ideologické zátěže minulosti a zakotvenému především v praxi sociálních hnutí. K jeho publikacím patří výsledky terénního výzkumu mezi původními obyvateli Madagaskaru i etnografie přímých akcí alterglobalizačního hnutí. Nová kniha Debt. The First 5,000 Years (Dluh. Prvních pět tisíc let, 2011) s jeho předchozími tématy úzce souvisí – alterglobalizační hnutí se svým požadavkem na odpuštění dluhů chudým zemím vždy naráželo na přesvědčení, že „dluhy se musí platit“, a Graeber sám byl během svého pobytu na Madagaskaru svědkem doslova vražedných dopadů utlumení programů na léčbu malárie v důsledku úsporných opatření vnucených Mezinárodním měnovým fondem kvůli splácení dluhů. Tyto zkušenosti pro autora nicméně představují pouze odrazový můstek pro fascinující experiment – vykreslení dějin (nejen) západního světa z perspektivy ekonomického závazku.

Směna, nebo nadvláda?

Dluh není samozřejmé téma – ekonomii se nabízí kritizovat a je také mnohem častěji kritizována přes pojmy jako vlastnictví, práce a vykořisťování, pro politickou analýzu se nabízejí pojmy jako svoboda či násilí. V kontrastu s nimi se závazek splácet jeví jako koneckonců jednoznačný a neproblematický. Právě toto zdání je ale podezřelé.
Graeber ve své knize útočí na konvenční vysvětlení vzniku peněz, podle nějž na počátku byl směnný obchod, který byl funkční, ale neefektivní, a tak si vyžádal vytvoření všeobecného a neutrálního média směny, na něž lze převádět všechny ostatní položky a které posléze umožnilo vznik úvěru a dluhu. Společnosti, které by fungovaly jako v naivních schematizacích z učebnic ekonomie, tedy v nichž by Josef měnil padesát králíků za Vilémovu krávu a trnul by, zda za padesátého prvního králíka nakoupí od Franty dva pecny chleba, se nikde nevyskytovala. V předpeněžních či nepeněžních společnostech jsou doloženy spíše různé podoby reciprocity a redistribuce. Směnný obchod existoval – ale převážně s cizinci, nebo zasazený do rituálů a mocenských vztahů. Právě ty ovšem ekonomie se svým modelem směny mezi rovnými jedinci ignoruje.
Mocenské vztahy jsou přitom historickým vysvětlením jejího zrodu. Graeber mění nastíněné pořadí – barvité obrázky směnného obchodu nejsou dávnou historickou minulostí, ale bezprostřední možností, barter se stává způsobem fungování poté, co peníze selžou a ztratí hodnotu (jak jsme mohli nedávno vidět v Argentině či v Rusku), nikoli před jejich zavedením. Naopak dluh vzniku peněz předchází – mocensky vynucené závazky vzniklé po rozbití předcházejících ekonomických struktur mají podobu dluhu, jejich převod na kvantifikující jednotku usnadňuje jejich přesnou kalkulaci a zároveň umožňuje s nimi manipulovat. Dluh znamená panství, v poslední instanci i otroctví, do nějž mohou být dlužníci věřiteli po velkou část dějin dluhu prodáni. Peníze jsou jeho vedlejším produktem, přičemž médium směny mělo často podobu, která mnohem přesněji upomínala na jejich mocenská zakotvení, například ve starém Irsku se hodnota věcí poměřovala vůči počtu děvčátek – otrokyň.
Odcizená ekonomika trhu dává smysl až tehdy, když první podoby organizovaného násilí v měřítku větším než kmen likvidují dosavadní struktury komunitní ekonomiky. To platí jak pro starověk, tak i pro vznik moderního kapitalismu, kde Graeber v tradici Karla Polanyiho a dalších vidí opět rozhodující vliv státu s jeho rozbíjením dosavadních ekonomických struktur. Logika kapitalismu je přitom logikou dluhu – nejenže papírové peníze představují v zásadě čisté stvrzenky o dluhu, ale i logika ekonomického růstu je zároveň logikou půjčování peněz na úrok, které dává smysl prouze za předpokladu, že se peníze během času zhodnotí a vytvoří více peněz. Kapitalismus, růst a dluh tedy nelze oddělit – a právě proto se kapitalismus může stát snadno strojem na virtualitu a nicotu. Je -li totiž zakotven v teoreticky neomezeném růstu, pak „neexistuje žádný důvod negenerovat úvěr – tedy budoucí peníze – nekonečně“.

Prvotní hřích, prvotní dluh

Dluh představoval přesvědčivý ideologický nástroj nadvlády, což odrážejí i jednotlivá náboženství – od indických véd až po judaismus a křesťanství. Na hlubší úrovni tím vyjadřují obecně lidskou situaci, neboť za to, kým je, vděčí lidský jedinec mnoha lidem, kteří zde byli před ním, kterým „dluží“ svůj jazyk, svou kulturu, svá gesta, své chování i svůj materiální svět. V různých dobách se různé ideologie pokusily tento dluh buď přenést na bohy mimo tento svět (oběti těmto bohům mají pak z jisté perspektivy charakter jakýchsi sakrálních úroků), nebo jej nárokovat pro konkrétní instituci či osobu z tohoto světa. Jako aktuální příklad takového přisvojení dluhu společností uvádí Graeber sovětskou argumentaci proti emigrantům – společnost je udělala tím, kým jsou, investovala do nich, proč by je nyní měla nechat odejít, aniž by svůj dluh vůči státu splatili? Neustálé a specifické „zadlužování se“ jakožto základní východisko lidství bylo vyvlastněno mocenskými institucemi či mocnými jednotlivci. Vznikly základy nám známé ekonomiky – nikoli jako soubor vztahů mezi lidmi a věcmi, ale jako soubor vztahů mezi lidmi, z nichž někteří se postupně stávají zároveň věcmi.
Otroctví se stalo součástí koloběhu dluhu – a vyvolávalo zuřivý odpor, mnohem více než třeba kastovní systémy nebo otroctví vzniklé zotročením válečných zajatců. Znevolňovalo totiž původně svobodné, ba rovné lidi – „věcí“, jak otroka definovalo římské právo, se mohl stát i dosud svobodný občan, často v zásadě nahodilým zásahem ekonomické štěstěny.

Dějiny odporu

Odpor k dluhům byl součástí rozličných kultur. Už starý Sumer znal cyklická zrušení dluhu, ta se stala jako „milostivá léta“ rovněž součástí starozákonního židovství. Křesťanství lze číst jako anihilaci dluhu boží milostí, která nabádá k následování – pokud Bůh svou obětí zrušil prvotní hřích člověka a vykoupil tak jeho prapůvodní dluh, bylo by pošlapáním této oběti, kdyby člověk uvrhoval do neštěstí své bližní vymáháním jejich nezměrně menších dluhů. „Odpusť nám naše dluhy, jakož i my odpouštíme našim dlužníkům,“ modlí se ve skutečnosti křesťané ve své nejdůležitější modlitbě.

Dluh se ovšem nestal jen předmětem náboženských úvah, ale především politického boje. Příklad řecké Megary, kde se k moci dostalo hnutí, které zrušilo dluhy, je jen vrcholem. Po velkou část starověku představovaly dluhy politikum, jejich rušení a zničení záznamů o nich patřilo spolu s přerozdělením půdy mezi klíčové požadavky hnutí chudých. Je vzpomínka na tato hnutí pouhým odkazem k barbarským a archaickým dobám? Graeber je jiného názoru – podle něj by „staří Řekové jistě považovali rozdíl mezi otrokem a zadluženým námezdním pracujícím při nejlepším za právnický detail“. Navíc, navzdory názorům mnohých, není vůbec nutné, aby byl kapitalismus spojen se svobodnou pracovní silou, jak nám připomínají staletí dobrého soužití kapitalismu s otrokářstvím i jeho nynější partnerství s řadou diktatur.

Zahoďte Tomáše Sedláčka

Kniha Davida Graebera je odpovědí na krizi – svou hloubkou i kritičností může být nicméně dobrou protiváhou rychlokvašeným „ekonomickým bestsellerům“. Pokud se chceme dozvědět něco skutečně podstatného o tom, co dělá ekonomická představivost se společností, je třeba zahodit Sedláčkovu Ekonomii dobra a zla s jejím vyprávěním, že za krizi a dluh může nenasytnost společnosti po zbytečné spotřebě. Tohle použití kritiky konzumu ve službách ideologie škrtů je až komicky slepé k tomu, že společnost není jednotná a Sedláčkem popsaný „příliš velký spotřební večírek na úkor dluhu“ se jí netýkal jako celku, ba naopak, její značné části během „večírku“ chudly. Pozornosti pak snadno unikne i to, že za růstem není jen domnělá zpovykanost, nýbrž že růst je naopak nutně produkován systémem založeným na konkurenci (pokud někdo přestane růst, neznamená to, že je dobrovolně skromný a může zůstat na dosavadní úrovni, ale jednoduše prohraje závod a vypadne z kola ven). Přes všechno své frikulínství dokáže bývalý Havlův poradce nakonec jen opakovat konvenční moudro: „Dluhy je třeba splatit, a to dříve, než nás zasáhne krize další a nalezne nás nepoučené a rozmazlené.“ Spolu se Sedláčkovou knihou zahoďme i představu, že nám o ekonomii něco zajímavého nutně řeknou ekonomové, i kdyby tuto představu nakrásně chtěli vzbuzovat nezávaznými procházkami za hranicemi svého oboru. Tam, kde Sedláček říká banality a kazatelské moralismy, před nás Graeber klade zajímavé otázky: Žijeme opravdu ve světě, kde se „dluhy mají platit“, anebo spíše ve světě, kde musejí musejí platit pouze někteří dlužníci některé dluhy některým věřitelům? Jak uniknout základní tendenci oné srostlice kapitalismu, růstu a dluhu, která dokáže samu sebe reprodukovat až do konečného sebezničení? Je opravdu žádoucí a reálné vybojovat „milostivé léto“ pro všechny státní i spotřebitelské dluhy a začít znovu, jak Graeber navrhuje v závěru své knihy? A z jiného soudku: Co si v kontextu znevolňujících účinků zadlužení myslet o státu, který chce celé své vysokoškolské populaci populaci nasadit okovy dluhu?

David Graeber: Debt. The First 5,000 Years.
Melville House, New York 2011, 534 stran.

O autorovi: Autor je politolog.

 

Datum: 25. 2. 2012, Autor: Ondřej Slačálek
Přečteno: 399x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 4 čtenářů, celková známka je 2.


Komentáře k článku

26. 2. 2012
detCliesyTied
online no prescription

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Na Facebooku probíhá protest proti ACTA, spamují se stránky parlamentních stran


Hodinu po poledni vyhlásili Anonymous Czech Republic další protest proti ratifikaci dohody ACTA. Odpůrce dohody vyzvali, aby protestovali na facebookových profilech politických stran, které jsou zastoupeny v poslanecké Sněmovně. Na profilech ODS, TOP09, VV, ČSSD a KSČM jsou stovky příspěvků protestující proti přijetí kontroverzní dohody. Protest stále probíhá.

25. 2. 2012
Sobota 25. února byla opět ve znamení protestů proti dohodě ACTA. Protestovalo se v celé Evropě, protesty proběhly i v Praze, Brně i Pardubicích, kde probíhá zasedání Pirátské strany. O dnešních protestech informují servery Novinky.cz, Mediafax.cz i Český rozhlas.

K internetovým protestům vyzval během soobotního odpoledne profil Anonymous Czech Republic:


Příznivci, anoni, odpůrci smlouvy ACTA. Jak všichni víte, 25. únor je den celoevropského odporu vůči tomuto dokumentu. Ne každý z nás, co se smlouvou nesouhlasíme, se ale mohl dostat na některou z demonstrací, které jsou dneska pořádány. Proto navrhuji vyjádřit naši nepřízeň jednoduchou zprávou těm, kteří o případné ratifikaci budou rozhodovat. Níže jsou uvedeny fb stránky našich politických stran. Vyzíváme vás, abyste na tyto stránky napsali následující jednoduché sdělení.

Neratifikujte nám smlouvu ACTA prosím !

Některé z těchto fb stránek neumožňují příspěvky na zeď, použijte proto prosím možnosti komentovat pod prvním vylepeným článkem na jejich stěnách.

http://www.facebook.com/cssdcz?sk=wallfilter=1
http://www.facebook.com/veciverejne
http://www.facebook.com/top09cz?sk=wallfilter=12
http://www.facebook.com/ods.cz?sk=wall
http://cs-cz.facebook.com/kscm.cz

Myslím si, že bychom také měli vyjádřit podporu těm politikům, kteří stáli proti smlouvě ACTA od počátku s námi a proto navrhuju aby každý z nás napsal na tyto dva profily.

Děkuji, že stojíte spolu se mnou proti smlouvě ACTA

http://www.facebook.com/zuzana.roithova?ref=s
http://www.facebook.com/ceska.piratska.strana

Na profilech politických stran jsou stovky protestních vyjádřeních a další stále přibývají. Počty komentářů jsou v tuto chvíli u ODS 286 příspěvků, VV 123 příspěvků plus další na Zdi, u KSČM 187 příspěvků. Nejméně má příspěvků ČSSD (cca 60), u TOP09 lze přidávat přímo na Zeď a jsou zde desítky příspěvků.

 

Datum: 25. 2. 2012, Autor: red
Přečteno: 917x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 9 čtenářů, celková známka je 1.


Komentáře k článku

25. 2. 2012
nonimmica
Industrial Revolution Issues

25. 2. 2012

25. 2. 2012

Re:

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Piráti zasednou v Pardubicích, připojí se i k protestům proti ACTA


V posledním únorovém víkendu proběhne v Pardubicích zasedání republikového výboru Pirátské strany. Hlavními tématy jsou podzimní volby do krajských zastupitelstev, nábor pirátských plavčíků a plavčic i další koordinace odporu proti ACTA a snahám cenzurovat Internet.

25. 2. 2012
Jednání Pirátů začíná dnes od půl desáté, konec je naplánován nedělní šestnáctou hodinu. Odpoledne se účastníci jednání připojí k dalšímu evropskému protestu proti dohodě ACTA, demonstrace začíná ve 14:30 na Pernštýnském náměstí. Jednání je otevřené pro veřejnost i zástupce médií, další podrobnosti na webu Pirátské strany.

 

Datum: 25. 2. 2012, Autor: red
Přečteno: 180x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 2 čtenářů, celková známka je 1.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Anonymous chystají útok na exekutory


Anonymous připravují na 7. března útok na stránky exekutorských úřadů. Nelíbí se jim nekontrolovaná moc exekutorský firem, které si z vymáhání dluhů zřídili nemorální byznys, který ničí lidi i kvůli nezaplacení banální pokuty. Řada postupů exekutorů se navíc pohybuje za hranou zákona, proti jejich metodám se začínají bránit samotné soudy.

24. 2. 2012
V mainstreamových médiích se nyní objevují zprávy o hacknutí stránek kolektivního správce autorských práv Intergram. Na 28. února je pak plánován další DDoS útok na web české pobočky IFPI, která je jednou z hlavních organizací prosazující kontroverzní dohodu ACTA. Ředitelka IPFI Petra Žikovská navíc otevřeně obhajuje nedemokratické postupy, které mají zajistit myšlenkově zastaralým korporacím dosavadní monopolní postavení na světových trzích. V sobotu 25. února proběhne další evropské kolo protestů proti smlouvě ACTA, protestní akce se konají opět i v českých městech včetně Prahy.

Mezitím se ovšem Anonymous připravují na další cíle. Operace Exekuce míří na exekutorskou branži, která je v posledních měsících pod soustavnou kritikou. 7. března mají DDoS útoky zablokovat na celý den hlavní weby firem zabývajících se vymáháním dluhů. Útok má cílit na weby
www.ekcr.cz, www.okdrazby.cz, www.exekuce.cz a www.centralniregistrdluzniku.cz.

„Naprosto odmítáme zvrhlý efekt nabalující se sněhové koule, který z dluhu několika set korun udělá částku několik desítek tisíc korun a to prakticky bez jakékoli komunikace s dlužníkem. Dluh není starožitnost, aby jeho hodnota časem narůstala do astronomických částek,“ uvádějí Anonymous.

Anonymous v prohlášení požadují podřídit exekutory přísné kontrole, zavedení povinnosti písemně informovat dlužníka před zahájením exekuce, snížení „nesmyslně vysokých nákladů na vymáhání pohledávek“ i sloučení exekucí do jednoho řízení.

Anonymous dále výslovně kritizují právní kancelář Tomáše Sokola spol., který si „z černých pasažérů vytvořil továrnu na peníze“ a největší exekutorskou kancelář JUDr. Vrány z Přerovska.

Již ve středu se na internetu objevili video, které Operaci Exekuce naznačovalo.

 

Datum: 24. 2. 2012, Autor: red
Přečteno: 972x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 20 čtenářů, celková známka je 1.


Komentáře k článku

24. 2. 2012
m525
exekuce

24. 2. 2012
jzvc

24. 2. 2012
Držím palečky
Tak snad to 1. místopředseda pirátské strany moc neschytá

24. 2. 2012
ya
mestska policia exekucie monitoring,,,

24. 2. 2012
Dekra
promlčenost !!!!

24. 2. 2012
jzvc
Re: promlčenost !!!!

24. 2. 2012
Sali
Re: promlčenost !!!!

24. 2. 2012
PlatrevartTab
gucci handbags sale

24. 2. 2012
Kocuro
Útok na exekutory?

24. 2. 2012
Petr
Už aby to bylo!!!

24. 2. 2012
Ivaanna
Re: Už aby to bylo!!!

24. 2. 2012
volani.webnode.cz
Re: Re: Už aby to bylo!!!

24. 2. 2012
jzvc
Re: Už aby to bylo!!!

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Vyjádření Pirátské europoslankyně k přezkoumávání ACTA u soudního dvoru EU

ACTA se po protestech dostala do hibernace. Jaké nebezpečí se skrývá v dalším postupu evropských institucí, máte možnost zjistit od pirátské europoslankyně a zpravodajky parlamentního výboru pro
průmysl, výzkum a energetiku ve věci ACTA.

24. 2. 2012

22.
února se Evropská komise rozhodla oslovit Soudní dvůr Evropské unie
ohledně slučitelnosti dohody ACTA s evropským právem. Toto rozhodnutí
následuje po masových protestech proti ratifikačnímu procesu, které
proběhly v mnoha členských státech.

Soudní přezkoumání je
samozřejmě nutné, nicméně rozhodnutí samotné je velmi zvláštní, jak z
hlediska načasování, tak z hlediska kompetencí. Soudní rozhodnutí se
vztahuje pouze na tzv. primární zákony Unie. „ACTA má ale mnohem širší
záběr,“ konstatuje poslankyně Evropského parlamentu za švédskou
Pirátskou stranu, Amelia Andersdotter.

Dohoda ACTA vyvolala mnoho
pochybností ze strany občanů, ale i zástupců průmyslu a poslanců, kteří
požadovali revizi dokumentu. Problémem jsou hlavně budoucí obchodní
vztahy EU s třetími stranami, tedy zeměmi, které dohodu nepodepsaly, a
neschopnost našeho průmyslu vyvíjet se na internetu dynamicky. Na tyto
otázky může dát odpověď pouze politická instituce. „Předání ACTA
Soudnímu dvoru Evropské unie znamená zpoždění parlamentního jednání,“
uvádí dále Andersdotter, která je zpravodajkou parlamentního výboru pro
průmysl, výzkum a energetiku ve věci ACTA.

Evropská komise
pravděpodobně předpokládá, že předání dohody do Lucemburku utlumí silný
odpor veřejnosti i poslanců a budoucí schválení projde bez větších
protestů.

„Nyní je nejdůležitější, jak přesně Evropská komise
položí soudu svoji otázku,“ upozorňuje Amelia Andersdotter. Bude chtít
řešit, jak ACTA ovlivní výklad současných a budoucích zákonů Unie, nebo
zadá svůj dotaz tak, aby se vyhnula porážce v politické diskusi o
budoucnosti informační společnosti? V diskusi, která zahrnuje veškeré
obyvatelstvo a překračuje všechny hranice?

„Proces vyjednávání
dohody ACTA byl záměrně veden tajně, bez možnosti veřejného
připomínkování,“ tvrdí Anna Troberg, předsedkyně švédské Pirátské
strany. „Nyní, poté, co se podařilo vyvolat veřejnou debatu, se Komise
opět snaží dohodu před veřejností ukrýt.“

Švédská komisařka
Cecilia Malmström a švédská vláda musí nyní přijmout odpovědnost za
projednání dohody u evropského Soudního dvoru. Musí zajistit, že budou
Soudnímu dvoru Evropské unie předloženy správné a správně pro Soudní
dvůr formulované otázky. Nesmíme nadále dopustit, aby došlo k dalšímu
zneužití pravomocí proti mladé, politicky aktivní internetové generaci.

 

Datum: 24. 2. 2012, Autor: Piráti
Přečteno: 326x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 4 čtenářů, celková známka je 1.


Komentáře k článku

24. 2. 2012
wenkovan
ach ten češtin

24. 2. 2012
Brooch
Re: ach ten češtin

24. 2. 2012
Brooch
Re: Re: ach ten češtin

24. 2. 2012
JK
Re: Re: Re: ach ten češtin

24. 2. 2012
Kuky
Re: Re: Re: ach ten češtin

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Piráti jednali s ČSSD o ACTA a cenzuře internetu


Zástupci České pirátské strany jednali včera v Lidovém domě se šéfem ČSSD Bohuslavem Sobotkou i předsedou poslaneckého klubu ČSSD Jeronýmem Tejcem. Důvodem byla kontroverzní mezinárodní dohoda ACTA, proti které probíhají celoevropské protesty již několik týdnů i další témata související se svobodným internetem. O schůzce informuje dnešní Právo.

24. 2. 2012
Předseda nejsilnější opoziční strany komentoval jednání s Piráty následovně: „Snažím se, aby soc. dem. fungovala jako otevřená politická strana. Existují některá témata společného zájmu a možná i do budoucna společného politického postupu.“ Citoval Sobotku novinář deníku Právo Jiří Ovčáček.
Sobotka připomněl, že ČSSD také požaduje pozastavení ratifikace.

„Nejde ale jen o ACTA. Řešili jsme i koncepční otázky, jak do v budoucnu zabránit tomu, abychom museli každé dva měsíce bránit Internet před různými přílepky k zákonům, které cenzuru elektronické komunikace zavádějí,“ komentoval pro Pirátské noviny jednání předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Sešli jsme se s ČSSD, setkání pro nás mělo tři priority: Zastavit ACTA, vysvětlit vrcholným představitelům ČSSD, že kopírovací zákon, který vede ke kriminalizaci celé generace je neudržitelný a otevřít debatu na téma ústavního zákona o svobodném Internetu, uvedl k jednání místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík. „Nad těmito tématy se rádi sejdeme i s dalšími parlamentními politiky,“dodal.

Právo dále konstatuje, že Sobotka je zatím jediným vrcholným politikem, který se s piráty oficiálně sešel. Premiér Nečas po protestech rafitikaci sice pozastavil, ale neupřesnil, jaký bude další postup. Neodpověděl ani na otevřený dopis Pirátů, který mu adresovali během demonstrace 11. února.

Ratifikaci pozastavilo již několik států včetně Německa, polský premiér smlouvu zcela odmítl a vyzval ostatní evropské politiky, aby se proti ní postavili. Evropská komise včera oznámila, že nechá smlouvu ACTA posoudit Evropským soudním dvorem. Novinář Jiří Peterka odhaduje, že samotné posouzení bude soudu trvat asi dva roky.

 

Datum: 24. 2. 2012, Autor: haw
Přečteno: 110x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 3 čtenářů, celková známka je 1.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Piráti jednali s ČSSD o ACTA a cenzuře internetu


Zástupci České pirátské strany jednali včera v Lidovém domě se šéfem ČSSD Bohuslavem Sobotkou i předsedou poslaneckého klubu ČSSD Jeronýmem Tejcem. Důvodem byla kontroverzní mezinárodní dohoda ACTA, proti které probíhají celoevropské protesty již několik týdnů i další témata související se svobodným internetem. O schůzce informuje dnešní Právo.

24. 2. 2012
Předseda nejsilnější opoziční strany komentoval jednání s Piráty následovně: „Snažím se, aby soc. dem. fungovala jako otevřená politická strana. Existují některá témata společného zájmu a možná i do budoucna společného politického postupu.“ Citoval Sobotku novinář deníku Právo Jiří Ovčáček.
Sobotka připomněl, že ČSSD také požaduje pozastavení ratifikace.

„Nejde ale jen o ACTA. Řešili jsme i koncepční otázky, jak do v budoucnu zabránit tomu, abychom museli každé dva měsíce bránit Internet před různými přílepky k zákonům, které cenzuru elektronické komunikace zavádějí,“ komentoval pro Pirátské noviny jednání předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Sešli jsme se s ČSSD, setkání pro nás mělo tři priority: Zastavit ACTA, vysvětlit vrcholným představitelům ČSSD, že kopírovací zákon, který vede ke kriminalizaci celé generace je neudržitelný a otevřít debatu na téma ústavního zákona o svobodném Internetu, uvedl k jednání místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík. „Nad těmito tématy se rádi sejdeme i s dalšími parlamentními politiky,“dodal.

Právo dále konstatuje, že Sobotka je zatím jediným vrcholným politikem, který se s piráty oficiálně sešel. Premiér Nečas po protestech rafitikaci sice pozastavil, ale neupřesnil, jaký bude další postup. Neodpověděl ani na otevřený dopis Pirátů, který mu adresovali během demonstrace 11. února.

Ratifikaci pozastavilo již několik států včetně Německa, polský premiér smlouvu zcela odmítl a vyzval ostatní evropské politiky, aby se proti ní postavili. Evropská komise včera oznámila, že nechá smlouvu ACTA posoudit Evropským soudním dvorem. Novinář Jiří Peterka odhaduje, že samotné posouzení bude soudu trvat asi dva roky.

 

Datum: 24. 2. 2012, Autor: haw
Přečteno: 111x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 3 čtenářů, celková známka je 1.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Minulý čtvrtek se na serveru Pastebin.com, jenž slouží především pro ukládání a sdílení programovacího kódu, objevila zpráva (údajně) zveřejněná hackerským hnutím Anonymous, které dle vlastních slov plánuje 31. března vyřadit z provozu celý internet. Operaci hackeři pojmenovali jako Global Blackout a jejím cílem má být napadení 13 kořenových DNS serverů formou DDOS útoku.

Jelikož představuje Anonymous decentralizované hnutí, lze jen těžko říci, zda se se zprávou ztotožňují všichni členové či zda se nejedná jen o pouhý „vtípek“. Panují i takové názory, že se chce skupina pouze opět dostat do středu pozornosti médií, což se jí buď jak buď daří. Útok má dle hackerů vyjadřovat protest proti „našim nezodpovědným představitelům a drahým bankéřům, již nechávají svět hladovět na úkor svých vlastních sobeckých potřeb“. Odkazují tak především na návrhy amerických zákonů SOPA a PIPA a demonstrace na Wall Street. Přestože se ve světě prokazatelně dějí nepravosti, řešit situaci výhrůžkami znepřístupnění internetu není dle mého názoru příliš namístě a celé akce na mě osobně působí spíše jako jakási sebepropagace skupiny (pakliže za akcí opravdu stojí hnutí Anonymous).

Dostaňme se však k faktům. Služba DNS převádí jména webových adres (jako je například www.pcworld.cz) na číselné IP adresy, jejichž prostřednictvím počítače adresují své síťové požadavky. Ve světě existuje 13 autoritativních kořenových serverů, jež přesměrovávají požadavky na překlad adresy na další servery podle domény nejvyšší úrovně (jako je ‘.cz‘). Skupina Anonymous dle svých slov vyvinula DDOS nástroj, jenž přiměje další DNS servery, aby zahltily kořenové DNS servery množstvím požadavků.

CEO společnosti Errata Security Robert Graham se však na možnost úspěchu podobného útoku dívá skepticky. „Mohli by (Anonymous) vyřadit několik kořenových DNS serverů, avšak je nepravděpodobné, že by se jim podařilo úspěšně napadnout všechny servery,“ uvedl Graham. „Během dne, na nějž plánují operaci Global Blackout, si pravděpodobně většina lidí ničeho nevšimne.“

„Přestože existuje pouze 13 kořenových serverů, útok na jeden z nich neovlivní zbylých 12,“ dodává Graham. „Dále by byl případný útok méně účinný díky anycastingu, jenž umožňuje přesměrovat datový provoz z kořenového serveru na dodatečné servery, jež duplikují data.“

Poskytovatelé internetového připojení navíc využívají uložení DNS překladů do lokální paměti (DNS cache), v níž mohou korektní překlady vydržet i několik dní. Z toho plyne, že by uživatelé stále měli přístup k internetu, přestože by některé kořenové DNS servery nefungovaly.

 


 

Aktualizace z 22. 2. 2012, 19:56

Dle vyjádření skupiny Anonymous na Twitteru se jedná o další z celé řady falešných operací, skupina Anonymous žádný zájem na zablokování internetu nemá.

Úvodní foto: © Péter Mács – Fotolia.com


Zdroj:

Comments Bez komentářů »

Stránka 30 z 44« První...1020282930313240...Poslední »

Domů | NovinkyKomentáře | Náhledy | *Nastavení | Stažení | Sponzor | Kontakt | Nápověda | Archív | **Fórum | **Tajné

SuperLink.cz NAVRCHOLU.cz PageRank Seznam S-Rank JyxoRank Alexa Rank Compete Rank Powered by WordPress


Partneři a Sponzoři webu GreyLinkDC++

Webhosting Endora.cz GreyLinkDC++ » Klikni pro info o statusu Sponzor a Partner

CZIN.eu | Začátek.cz | Katalog.mzf.cz | Telsey.cz | Webkatalog | TopLinks.cz | TopSites.cz | HyperSmash


Advertising / Reklama

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat